Obchodní podmínky internetového obchodu GASTRO OLOMOUC s.r.o.

     
KATEGORIE

I.

Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost Gastro Olomouc, IČ: 03667995, se sídlem Bukovany 137, 779 00 Olomouc, zapsaná Společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou: C 60958, tel: 731 270 148, email:   (dále jen prodávající).

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.gastro-olomouc.cz (dále jen kupující).

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky) a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.gastro-olomouc.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti  (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

1.5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.12. 2014. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

 

II.

Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.gastro-olomouc.cz .

2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu gastro-olomouc.cz  tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží. V případě zakoupení zboží, které toto vyžadují, lze po dohodě tyto služby poskytnout.

2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

2.7. Ceny uvedené v internetovém obchodě mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Např. chybně uvedená cena - (chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.) Změny cen mohou být provedeny v návaznosti cen u výrobců .

 

III.

Registrace kupujícího

3.1 Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2 Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek masoprofit.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu gastro-olomouc.cz  a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem.

3.3 Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů).

3.4 Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím zaslané emailové zprávy na adresu gastroprodejna.cz nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

 3.5 Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu skladových zásob průběhu dne. Může dojít vyprodání zboží a systém se aktualizuje

      až v nočních hodinách. V případě zboží, které není skladem, prodávající nabídne jiný vhodný produkt nebo alternativu zákazníkovi.

IV.

Objednávka zboží

4.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailovou adresu, telefonické spojení, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

a. Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu gastro-olomouc.cz  po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

b. Telefonicky na tel: 731 270 148,  v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

4.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději do do 9:00 následujícího dne po jejím odeslání prodávajícímu na telefonním čísle 734 402 722 nebo elektronicky na emailovou adresu .

4.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

4.6. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce nebo telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce.

4.7. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

4.9. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v souladu s ustanoveními odstavce 4.4. tohoto článku obchodních podmínek nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

4.10. V případě nepřevzetí zásilky bez předešlého ohlášení storna objednávky telefonicky, budeme zákazníkovi účtovat storno poplatek 10% z celkové částky a standartní částka dopravného 178 bez DPH.

 4.11. Zboží, které bude dodáváno mimo ČR (např. Slovensko) se neposkytuje žádná záruka. Zákazník může zboží vrátit ve lhůtě 8-mi dnů pouze v nepoužitém a originálně zabaleném stavu.

V.

Místo plnění

5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci  (přepravní společnosti) k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

 VI.

Cena a platba

6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu  v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno „bez DPH“.

6.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.

6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

a. dobírkou - hotově řidiči dopravce při předání zboží

b. platbou bezhotovostní - převodem na účet

č. účtu: 141460/5500 u Raiffeisenbank a.s.

var. symbol: číslo vaší zálohové faktury

 

6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

6.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu gastro-olomouc.cz  označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VII.

Dodací lhůta

7.1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se o tom kupujícího informovat v nejkratší možné době a dohodnout s ním termín dodání zboží. Dodací lhůty se dále řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy, což je cca dva dny. Česká pošta uschovává nevyzvednuté zásilky (obchodní i dobírkové balíky) 7 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.

7.2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat neprodleně zprávu kupujícimu o termínu odběru.

7.3. V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 7 (sedm) pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

VIII.

Dopravní podmínky a cena za dopravu

8.1. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

a) Platba předem na bankovní účet. 

b) Platba dobírkou. 

c) Cena za dopravné (dobírka, platba převodem) číní 178,- bez DPH.

8.2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně telefonicky oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

IX.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

9.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

9.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

 

X.

Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu gastro-olomouc.cz  i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dní ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.  Zboží nesmí být používáné! 

10.2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

10.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu sídla podávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

10.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

10.5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

10.6. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 (dvou) dnů od jeho faktického převzetí.

10.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží ( vyjma poštovného resp. dopravného ) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí a překontrolování zboží.

10.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 (sedmi) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

10.9. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

 

XI.

Reklamace:

Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

11.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží.

11.2. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na gastro.ol@seznam.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

11.3. Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku  12 měsíců dle výrobce nebo dodavatele (dle obchodního zákoníku pro podnikatelské subjekty) a pro soukromé osoby 24 měsíců (dle občanského zákoníku) ode dne faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.gastro-olomouc.cz.  Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

11.4. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu sídla prodávajícího. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace.

11.5. Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem na adresu provozovny prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. 

V případě, že si zákazník nepřeje reklamované zboží zaslat na servisní středisko - např. z důvodu velikosti zboží, náklady na práci a dopravu servisního technika si zákazník hradí sám. Viz. ceník

V záruční době má nárok na náhradní díl zdarma.

11.6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 731 270 148, a to v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin.

11.7. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem  než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

11.8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na její provedení a na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

11.9. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele, se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

Odstranění vady bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 – ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

5. Montáž zařízení

Montáž zařízení smí provádět pouze odborný pracovník.

 V záruční době poskytujeme zajištění kompletního záručního servisu. V tomto případě vám budou účtovány náklady na dopravu a práci technika. Podmínkou pro uznání záruční opravy je záruční list (faktura) a vyplněný reklamační protokol zaslaný před výjezdem techniků. 

 

Záruční podmínky

Na všechna zařízení se vztahuje záruka 12 měsíců ode dne prodeje zařízení konečnému zákazníkovi,

Záruka poskytovaná odběrateli se vztahuje pouze na náhradní díly a vady materiálu zjištěné během záruční doby zařízení, pokud tato zařízení byla instalována pověřenou servisní firmou a obsluhována dle přiložených návodů. Výměna náhradních dílů v době záruky probíhá systémem „kus za kus“ na základě vyplněného reklamačního protokolu a dodacího listu, který bude vyfakturován v případě, že vadné díly nebudou vráceny spolu s kopií reklamačního protokolu do 30 dnů. 

 

4. Vracení již dodaného a vyfakturovaného zboží

Vzhledem k rostoucímu počtu případů vracení Vámi odebraného a již vyfakturovaného zboží, a to ne naší vinou, jsme nuceni přistoupit k zpoplatnění a tudíž ke snížení částky dobropisovaného zboží, o 10 %.

Paušální procento zahrnuje naše náklady spojené s administrativou a manipulací Vámi vraceného zboží. Přičemž zakoupené zboží je možno vrátit nejpozději do 6 měsíců od data výdeje, nové v neporušeném obalu a kryté ochrannou fólií (platí pro nerezové zboží, které je touto fólií vybaveno od dodavatele).

Možnost vrácení zboží je nutné předem domluvit a po odsouhlasení přiložte k vrácenému reklamační protokol , který Vám zašleme  kde  uvedete důvod vrácení zboží a kopii námi vystavené faktury.

V případě, že vrátíte zboží bez předchozího odsouhlasení či bez reklamačního protokolu 

vyhrazujeme si právo zboží nepřevzít a zaslat zpět na Vaše náklady.

 

5. Smluvní pokuta, opakované doručení zásilky

Pokud si zákazník nepřevezme zásilku zaslanou na dobírku, bude prodávající požadovat zaplacení skutečných nákladů, které vznikly s expedicí objednávky.

Pokud si zákazník nevyzvedne zásilku a přeje si opakované odeslání objednávky, uhradí na účet prodávajícího celkovou částku za objednávku (pokud tak již neučinil) a navíc částku za opakované doručení, tj. poštovné uvedené v objednávce nebo částku určenou prodávajícím, pokud poštovné v objednávce nebylo účtováno.

Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží (cena dopravy) a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

Od smluvní pokuty lze upustit, jestliže do 14 dnů ode dne odeslání požadavku na zaplacení dlužného poštovného nebo smluvní pokuty bude zaplacena požadovaná částka.

Ceník za servis:

 

Ceny za dopravu a servisní hodinu technika:

Záruční servis

Pracovní dny  v době od 06.00 – 20.00 hod

- pro smluvní partnery                                                Kč 400/hod

- jízdné                                                                           Kč 10/km

 

Mimořádně sjednaný servisní zásah  mimo pracovní dobu:

Soboty a pracovní dny od 20.00 do 06.00 hod  -příplatek 50%

- pro smluvní partnery                                                 Kč 600/hod

- jízdné                                                                           Kč   15/km

 

Státní svátky a neděle -příplatek 100%

- pro smluvní partnery                                                 Kč 800/hod

- jízdné                                                                           Kč   20/km

 

Pozáruční servis

Pracovní dny  v době od 06.00 – 20.00 hod

- pro smluvní partnery                                                 Kč 600/hod

- jízdné                                                                           Kč   12/km

 

Mimořádně sjednaný servisní zásah mimo pracovní dobu:

Soboty a pracovní dny od 20.00 do 06.00 hod  -příplatek 50%

- pro smluvní partnery                                                 Kč 900/hod

- jízdné                                                                           Kč   18/km

 

Státní svátky a neděle -příplatek 100%

- pro smluvní partnery                                                 Kč 1.200/hod

- jízdné                                                                           Kč      24/km

 

Ceny za dopravu a servisní hodinu technika:

Záruční servis

Pracovní dny  v době od 06.00 – 20.00 hod

- pro smluvní partnery                                                 Kč 400/hod

- jízdné                                                                       Kč 10/km

 

Mimořádně sjednaný servisní zásah  mimo pracovní dobu:

Soboty a pracovní dny od 20.00 do 06.00 hod  -příplatek 50%

- pro smluvní partnery                                                 Kč 600/hod

- jízdné                                                                       Kč   15/km

 

Státní svátky a neděle -příplatek 100%

- pro smluvní partnery                                                 Kč 800/hod

- jízdné                                                                       Kč   20/km

 

 

Pozáruční servis 

Pracovní dny  v době od 06.00 – 20.00 hod

- pro smluvní partnery                                                 Kč 600/hod

- jízdné                                                                           Kč   12/km

 

Mimořádně sjednaný servisní zásah mimo pracovní dobu:

Soboty a pracovní dny od 20.00 do 06.00 hod  -příplatek 50%

- pro smluvní partnery                                                 Kč 900/hod

- jízdné                                                                       Kč   18/km

 

Státní svátky a neděle -příplatek 100%

- pro smluvní partnery                                                 Kč 1.200/hod

- jízdné                                                                       Kč      24/km

 

Záruka se nevztahuje na součásti běžného opotřebení (těsnění, filtry, skla apod.) a na škody způsobené špatnou obsluhou. (Při výměně těchto dílů hradí uživatel cenu materiálu).

 

XII.

Ochrana osobních údajů

12.1. Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a. splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

b. nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

12.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

12.3. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

 

XIII.

Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

13.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu gastro-olomouc.cz . Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto   zboží pro některý konkrétní účel.

13.2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu masoprofit.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

13.3. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem těchto ochranných známek

www.gastro-olomouc.cz.

13.4. Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu masoprofit.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.