Nyní nově možnost nákupu na splátky ESSOX!

Obchodní podmínky

obchodní společnosti GASTRO-OLOMOUC s.r.o.
se sídlem Ibsenova 17, 77900  Olomouc
identifikační číslo: 03667995
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Společnost je zapsána v obch. rejstříku v Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C: 60958
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.gastro-olomouc.cz

 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Registrace kupujícího
 4. Objednávka zboží
 5. Místo plnění
 6. Cena a platba
 7. Dodací lhůta
 8. Dopravní podmínky a cena za dopravu
 9. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží
 10. Odstoupení od kupní smlouvy
 11. Reklamace
 12. Ochrana osobních údajů
 13. Zasílání obchodních sdělení a cookies
 14. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Všeobecná ustanovení

 

1.1. Provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost Gastro Olomouc, IČ: 03667995, se sídlem Bukovany 137, 779 00 Olomouc, zapsaná Společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou: C 60958, tel: 731 270 148, email: gastro.ol@seznam.cz (dále jen prodávající).

1.2. Kupujícím je fyzická (OSVČ) nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.gastro-olomouc.cz (dále jen kupující).

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky) a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.gastro-olomouc.cz mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

1.5. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.12. 2018. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

^ Nahoru

2. Předmět smlouvy

 

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.gastro-olomouc.cz .

2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu gastro-olomouc.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží. V případě zakoupení zboží, které toto vyžadují, lze po dohodě tyto služby poskytnout.

2.6. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

2.7. Ceny uvedené v internetovém obchodě mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Např. chybně uvedená cena - (chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.) Změny cen mohou být provedeny v návaznosti cen u výrobců.

^ Nahoru

3. Registrace kupujícího

 

3.1. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2. Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek gastro-olomouc.cz. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu gastro-olomouc.cz a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem.

3.3. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů).

3.4. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to prostřednictvím zaslané emailové zprávy na adresu gastroprodejna.cz nebo telefonicky. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu skladových zásob průběhu dne. Může dojít vyprodání zboží a systém se aktualizuje až v nočních hodinách. V případě zboží, které není skladem, prodávající nabídne jiný vhodný produkt nebo alternativu zákazníkovi.

^ Nahoru

4. Objednávka zboží

 

4.1. Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailovou adresu, telefonické spojení, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

a) Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu gastro-olomouc.cz po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

4.4. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději do do 9:00 následujícího dne po jejím odeslání prodávajícímu na telefonním čísle 734 402 722 nebo elektronicky na emailovou adresu gastro.ol@seznam.cz.

4.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

4.6. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce nebo telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce.

4.7. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

4.9. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v souladu s ustanoveními odstavce 4.4. tohoto článku obchodních podmínek nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet kupujícímu do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky.

4.10. V případě nepřevzetí zásilky bez předešlého ohlášení storna objednávky telefonicky, budeme zákazníkovi účtovat storno poplatek 10% z celkové částky a standartní částku dopravného 395 bez DPH.

4.11. Zboží, dodáváme pouze na území České Republiky.

4.12. Zrušení objednávky, nebo její části ze strany prodejce je možné v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává

 • zboží je dlouhodobě nedostupné

 • nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží

 • byla-li omylem uvedena nesprávná cena výrobku

V případě, že se takto stane, Vás budeme kontaktovat a dohodneme s Vámi další postup.

 

Zákazník může zboží vrátit ve lhůtě 8-mi dnů pouze v nepoužitém a originálně zabaleném stavu.

Do zahraničí zboží nedodáváme.

^ Nahoru

5. Místo plnění

 

5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci (přepravní společnosti) k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

^ Nahoru

6. Cena a platba

 

6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě.

6.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.

6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

a) dobírkou - hotově řidiči dopravce při předání zboží

b) platbou bezhotovostní - převodem na účet

č. účtu: 141460/5500 u Raiffeisenbank a.s.

var. symbol: číslo vaší zálohové faktury

 

6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

6.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu gastro-olomouc.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

6.7. Prodávající potvrzuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, na něž se vztahuje zák. č. 22/1997 Sb. ve smyslu nařízení vlády č. 173/1997, 179/2001, 17/2003 a 616/2006, jsou v souladu s těmito nařízeními. Prodávající prohlašuje, že výrobky jím dovezené nebo distribuované, které přicházejí do styku s potravinami, vyhovují zákonu č. 258/2000 Sb., a vyhláškám MZ ČR 38/2001 Sb., a 186/2003 Sb, a dále pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 1935/2004.

U zboží spadajícího do působnosti novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je součástí celkové fakturované ceny recyklační poplatek. U zboží, kde není recyklační poplatek uveden a vyčíslen odděleně, je již součástí nákupní ceny.

6.8. Postup při nákupu na splátky

Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.

V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.

V dalším kroku budete přesměrováni na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu).

Vyplníte on-line žádost o úvěr. Při vyplňování si zvolíte způsob podpisu smlouvy (online SMS nebo vlastnoruční podpis papírové smlouvy). Pro správné podepsání smlouvy pomocí SMS kódů je nutné, abyste jako žadatel o úvěr byl majitelem účtu uvedeného v žádosti o úvěr. Žádost odešlete ke zpracování.

Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne. (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)

E-mail s kladným výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy. Dále jsou v emailu informace podle zvoleného způsobu podpisu smlouvy. Postupujte dle těchto instrukcí, aby došlo ke správnému podepsání smlouvy.

Po dokončení podpisu smlouvy a doručení poskytovateli úvěru ESSOX s.r.o. dochází k její kontrole, který informuje prodejce, aby Vám expedoval zboží.

Výhody SMS podpisu

Vše si vyřídíte z pohodlí domova (nemusíte čekat na kurýra se smlouvou)

Podepsaní smlouvy pomocí SMS je zcela ZDARMA

Úspora času, rychlost vyřízení v rámci hodin

Nemusíte si nic tisknout

Jednoduché vyřízení

Šetrnější k životnímu prostředí (žádné zbytečné papíry)

 ^ Nahoru

7. Dodací lhůta

 

7.1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se o tom kupujícího informovat v nejkratší možné době a dohodnout s ním termín dodání zboží. Dodací lhůty se dále řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy, což je cca dva dny.

^ Nahoru

8. Dopravní podmínky a cena za dopravu

 

8.1. Prodávající je povinen zajistit dodání zboží po celé České Republice

8.2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně telefonicky oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu. Je nutné zajistit fotodokumentaci a sepsat protokol s řidičem.

^ Nahoru

9. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

 

9.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

9.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

^ Nahoru

10. Odstoupení od kupní smlouvy

 

10.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu gastro-olomouc.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 8 dní ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Zboží nesmí být používáné!

10.2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

10.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu sídla podávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

10.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

10.5. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

10.6. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 (dvou) dnů od jeho faktického převzetí.

10.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží ( vyjma poštovného resp. dopravného ) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí a překontrolování zboží.

10.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 (sedmi) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

10.9. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

10.10. V případě že kupující dodané zboží bez udání důvodu nepřevezme, je povinen uhradit náklady na dopravné.

^ Nahoru

11. Reklamace

 

11.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do jednoho pracovního dne od převzetí zboží.

11.2. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na info@gastro-olomouc.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

11.3. Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku 12 měsíců dle výrobce nebo dodavatele (dle obchodního zákoníku pro podnikatelské subjekty) a pro soukromé osoby 24 měsíců (dle občanského zákoníku) ode dne faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.gastro-olomouc.cz. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

11.4. Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na emailovou adresu gastro.ol@seznam.cz. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují.

11.5. Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží obchodním balíkem na adresu provozovny prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

V případě, že si zákazník nepřeje reklamované zboží zaslat na servisní středisko - např. z důvodu velikosti zboží, náklady na práci a dopravu servisního technika si zákazník hradí sám. Viz. ceník

V záruční době má nárok na náhradní díl zdarma.

Záruka se vztahuje pouze na vadný díl (který je zdarma) do záruky nespadá práce a doprava servisního technika!

11.6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 734 402 722, a to v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin.

11.7. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

11.8. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího podnikatele, se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

Odstranění vady bude vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 – ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

11.9. Montáž zařízení

Montáž zařízení smí provádět pouze odborný pracovník.

V záruční době poskytujeme zajištění kompletního záručního servisu. V tomto případě vám budou účtovány náklady na dopravu a práci technika. Podmínkou pro uznání záruční opravy je záruční list (faktura) a vyplněný reklamační protokol zaslaný před výjezdem techniků.

11.10. Záruční podmínky

Na všechna zařízení se vztahuje záruka 12 měsíců ode dne prodeje zařízení konečnému zákazníkovi,

Záruka poskytovaná odběrateli se vztahuje pouze na náhradní díly a vady materiálu zjištěné během záruční doby zařízení, pokud tato zařízení byla instalována pověřenou servisní firmou a obsluhována dle přiložených návodů. Výměna náhradních dílů v době záruky probíhá systémem „kus za kus“ na základě vyplněného reklamačního protokolu a dodacího listu, který bude vyfakturován v případě, že vadné díly nebudou vráceny spolu s kopií reklamačního protokolu do 30 dnů.

11.11. Vracení již dodaného a vyfakturovaného zboží

Při vrácení zboží které je uznáno v rámci záruční doby si prodávající účtuje paušální administrativní poplatek 15% z částky zboží bez DPH.

Paušální procento zahrnuje naše náklady spojené s administrativou a manipulací Vámi vraceného zboží. Přičemž zakoupené zboží je možno vrátit nejpozději do 6 měsíců od data výdeje, nové v neporušeném obalu a kryté ochrannou fólií (platí pro nerezové zboží, které je touto fólií vybaveno od dodavatele).

Možnost vrácení zboží je nutné předem domluvit a po odsouhlasení přiložte k vrácenému reklamační protokol , který Vám zašleme kde uvedete důvod vrácení zboží a kopii námi vystavené faktury.

V případě, že vrátíte zboží bez předchozího odsouhlasení či bez reklamačního protokolu si vyhrazujeme právo zboží nepřevzít a zaslat zpět na Vaše náklady.

11.12. Smluvní pokuta, opakované doručení zásilky

Pokud si zákazník nepřevezme zásilku zaslanou na dobírku, bude prodávající požadovat zaplacení skutečných nákladů, které vznikly s expedicí objednávky.

Pokud si zákazník nevyzvedne zásilku a přeje si opakované odeslání objednávky, uhradí na účet prodávajícího celkovou částku za objednávku (pokud tak již neučinil) a navíc částku za opakované doručení, tj. poštovné uvedené v objednávce nebo částku určenou prodávajícím, pokud poštovné v objednávce nebylo účtováno.

Ceník za servis:

Ceny za dopravu a servisní hodinu technika:

Pracovní dny v době od 07.00 – 18.00 hod

- pro smluvní partnery 800,- Kč / hod

- jízdné 15,- Kč / 1 km

- cestovné 150,- Kč / 1 hod

Záruka se nevztahuje na součásti běžného opotřebení (těsnění, filtry, skla apod.) a na škody způsobené špatnou obsluhou. (Při výměně těchto dílů hradí uživatel cenu materiálu).

^ Nahoru

12. Ochrana osobních údajů

 

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

^ Nahoru

13. Zasílání obchodních sdělení a cookies

 

13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

^ Nahoru

14. Závěrečná ustanovení

 

14.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

14.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

14.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ibsenova 17, 77900 Olomouc, adresa elektronické pošty info@gastro.olomouc.cz, telefon +420 731 270 148 ; +420 734 402 722.

 
V Olomouci dne 1.12.2018
Jednatel společnosti GASTRO-OLOMOUC s.r.o.