Nyní nově možnost nákupu na splátky ESSOX!

Obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

1 Definice

1.1                    V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1              „E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy https://www.gastro-olomouc.cz/, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

1.1.2              „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;

1.1.3              „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

1.1.4              „Občanský zákoník“ znamená zákon č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

1.1.5            „Provozovatel“ znamená GASTRO-OLOMOUC s.r.o., sídlem č.p. 137, 779 00 Bukovany, IČO: 03667995, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60958;

1.1.6              „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

1.1.7              „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

1.1.8              „Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.1.9              „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

1.1.10          „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.11          „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

2 Informace před uzavřením smlouvy

2.1                    Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je prodej Zboží.

2.2                    Předmětem závazku Provozovatele z Kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného Zboží. Po předchozí dohodě lze tyto služby poskytnout.

2.3                    Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

2.3.1              Ceny poskytovaného Zboží jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.

2.3.2              U Zboží spadajícího do působnosti zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, je součástí celkové ceny recyklační poplatek. U Zboží, kde není recyklační poplatek uveden a vyčíslen odděleně, je již součástí kupní ceny.

2.3.3              V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.4                    Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.4.1              Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

2.4.2            Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Ibsenova 17, 77900 Olomouc (provozovna Provozovatele).

2.4.3              Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat Zboží zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

2.4.4              Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a                          o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b                          o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c                           o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d                          o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e                          o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f                            o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g                          o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h                          o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i                            o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j                            o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k                          uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l                            o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

2.4.5              Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

2.4.6              Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.

2.4.7              Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.

2.5                    Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.6                    Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy info@gastro-olomouc.cz. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle platných právních předpisů příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line zřízená Evropskou komisí se nachází se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2.7                  Provozovatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že si Uživatel objednané Zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 (sedmi) dnů od jeho uložení na pobočce dopravce, nebo v případě, že Uživatel jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne Zboží převzít.

2.8                  Odstoupí-li Provozovatel od Kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči Uživateli právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou Kupní smlouvou (zejména nákladů na doručování Zboží Uživateli).

3 Proces uzavření Smlouvy

3.1                    Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům koupi Zboží, a to uvedením označení Zboží, podrobných informací o vlastnostech Zboží, ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, náklady na dopravu a záručních podmínek.

3.2                    Pro objednání Zboží Uživatel vloží objednávané Zboží do Nákupního košíku E-shopu kliknutím na tlačítko "Přidat do košíku" či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

3.2.1              objednávaném Zboží;

3.2.2              způsobu úhrady kupní ceny;

3.2.3              způsobu dodání / doručení objednávaného Zboží, přitom bude informován o nákladech spojených s takovým dodáním / doručením,

dále též jen "Objednávka".

3.3                    Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil.

3.4                    Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.5                    Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko s označením „Odeslat objednávku" nebo na tlačítko s obdobným významem.

3.6                    Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí e-mailem na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.

3.7                    Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.

3.8                    Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle odst. 3.6 těchto Obchodních podmínek.

3.9                    Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy hradí Uživatel sám.

3.10                Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.11                Provozovatel Zboží dodává pouze v rámci území České republiky.

4 Nákup na splátky

4.1                  Zboží je možné zakoupit i na splátky. Pro zakoupení Zboží na splátky je nutné dodržet následující postup:

4.1.1            Přidejte Zboží do košíku.

4.1.2            V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.

4.1.3            V dalším kroku budete přesměrováni na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOX).

4.1.4            V rámci webové aplikace společnosti ESSOX s.r.o. vyplníte on-line žádost o úvěr. Při vyplňování si zvolíte způsob podpisu smlouvy (online SMS nebo vlastnoruční podpis papírové smlouvy). Pro správné podepsání smlouvy pomocí SMS kódů je nutné, abyste jako žadatel o úvěr byl majitelem účtu uvedeného v žádosti o úvěr. Žádost odešlete ke zpracování.

4.1.5            Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne (dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu).

4.1.6            E-mail s kladným výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy. V emailu jsou obsaženy i informace, jak úvěrovou smlouvu podepsat, a to podle zvoleného způsobu podpisu smlouvy. Postupujte dle těchto instrukcí, aby došlo ke správnému podepsání úvěrové smlouvy.

4.1.7            Po dokončení podpisu úvěrové smlouvy a doručení poskytovateli úvěru společnosti ESSOX s.r.o. dochází k její kontrole.

4.1.8            Pokud je vše v pořádku, tak společnost ESSOX s.r.o. kontaktujte Provozovatele, který následně odesílá Zboží Uživateli.

5 Kupní smlouva

5.1                    Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

5.1.1              Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané Zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

5.1.2              Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

5.1.3              V případě nepřevzetí objednaného Zboží Uživatelem, který není Spotřebitelem, je tento Uživatel povinen Provozovateli storno poplatek (smluvní poplatek) ve výši 10 % z kupní ceny navýšenou o 395 Kč bez DPH jakožto náklad na dopravu.

5.1.4              Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

5.1.5              Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s doručením daného Zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané Objednávky v uživatelském prostředí Portálu.

5.1.6              Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.

5.1.7              Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.

5.1.8              V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

5.1.9              V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

5.1.10          Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

5.1.11          Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

5.1.12          Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

5.1.13          Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.

5.1.14          Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.

5.1.15          Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se Zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

5.1.16          Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby.

5.1.17          Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží. Po předchozí domluvě s Provozovatelem může Uživatel uplatnit práva z vadného plnění i bez dodání reklamovaného Zboží Provozovateli na adresu jeho sídla nebo provozovny.

5.1.18          Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.

5.1.19          Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

6 Uživatelský účet

6.1                    Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

6.2                    Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

6.3                    Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.

6.4                    Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto Přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto Přístupových údajů je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové Přístupové údaje.

6.5                    V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictvím E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 30 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době dalších 30 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

6.6                    Uživatel je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoli zrušit, a to prostřednictvím zaslané emailové zprávy na adresu info@gastro-olomouc.cz. Zrušení Uživatelského bude Uživateli potvrzeno prostřednictvím emailové zprávy.

7 Záruční podmínky

7.1                  Provozovatel poskytuje Uživateli následující záruku:

7.1.1            24 měsíců v případě Uživatele Spotřebitele,

7.1.2            12 měsíců v ostatních případech, a to v rozsahu níže uvedeném.

7.2                  Záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu konkrétního Zboží v rámci uživatelského rozhraní E-shopu.

7.3                  Záruka dle odst. 7.1.2 těchto Obchodních podmínek (Uživatel, který není Spotřebitelem) se řídí následujícími podmínkami:

7.3.1            záruka se vztahuje pouze na jednotlivé díly Zboží (ty jsou vyměněny / opraveny zdarma),

7.3.2            záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení (těsnění, filtry, skla apod.) a na škody způsobené špatnou obsluhou (při výměně těchto dílů hradí Uživatel cenu díla),

7.3.3            záruka se nevztahuje na dopravu a práci servisního technika (ty se hradí dle níže uvedeného ceníku – odst. 7.4 těchto Obchodních podmínek),

7.3.4            podmínkou pro uznání záruky a provedení opravy je předložení záručního listu (faktura) a zaslání reklamačního protokolu, a to ještě před výjezdem servisního technika,

7.3.5            vadný díl / díly po provedení opravy náleží Provozovateli.

7.4                  Ceník dopravy a práce servisního technika (opravy probíhají v pracovní dny v době od 07.00 – 18.00 hod):

doprava (cesta tam i zpátky): 15,- Kč / km

práce servisního technika: 850,- Kč / hod

8 Reklamační řád

8.1                    Provozovatel odpovídá Uživateli, že je Zboží při převzetí bez vad.

8.2                    Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel 734 402 722, a to v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin.

8.3                    Obsahuje-li Zboží vady, má Uživatel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Uživatel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.

8.4                    Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.

8.5                    Neodstoupí-li Uživatel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době.

8.6                    Právo z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud Uživatel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Uživatel vadu sám způsobil.

8.7                    Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Uživatelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

8.8                    Je-li poskytována na Zboží záruka, Uživatel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

8.9                    Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.

8.10                V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.

8.11                Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

8.12                Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

8.13                Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

8.14                Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

9 Ochrana osobních údajů

9.1                    Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

9.2                    Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů zde: https://www.gastro-olomouc.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

10 Užívání E-shopu

10.1                Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

10.2                Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

10.3                Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

10.4                Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

10.5                V případě  porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

11 Prohlášení Provozovatele

11.1                Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

11.2                Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

11.3                Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

11.4                Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci Kontakty.

12 Zpětný odběr elektrospotřebičů

12.1              S ohledem na povinnost stanovenou Provozovateli ustanovením § 38 zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že umožňuje Uživatelům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci u Provozovatele, a to na adrese Ibsenova 17, 77900 Olomouc.

13 Rozhodné právo

13.1                Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

13.2                Právem rozhodným pro Kupní smlouvu uzavřenou s Uživatelem, který není Spotřebitelem, je český právní řád.

13.3                Pro řešení sporů mezi Provozovatelem a Uživatelem, který není Spotřebitelem, je místně příslušný soud podle sídla Provozovatele.

14 Kontakty

14.1                Kontaktní údaje Provozovatele:

adresa pro doručování: Ibsenova 17, 77900 Olomouc

adresa elektronické pošty: info@gastro.olomouc.cz

telefon: +420 731 270 148; +420 734 402 722

15 Účinnost

15.1                Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 27.9.2022.

Formuláře:

×

Splátková kalkulačka ESSOX